Меню
Кошница

Общи условия


Общи условия за пазаруване през онлайн магазина orhideamebel.com

I.    ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА, гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20, ЕИК BG824088066, представлявано от Татяна Пъшева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.orhideamebel.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

II.    ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева"
2. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Плевен, ул.Мария Кюри 20
4. Данни за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20, Email: online@orhideamebel.com, тел: +359899979297.
5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG824088066,
6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG824088066

III.    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.orhideamebel.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на
информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.orhideamebel.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV.    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с Условията" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателяелектронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
(7) В случай, че Ползвателя направи поръчка без да има предварителна регистрация и без да е използвал за регистрация профил в уеб социална мрежа, преди натискане на бутона "Продължи към плащане", той трябва да маркира "Съгласен съм с Условията" и се приема, че е прочел, запознат и съгласен с тях.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V.    ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.orhideamebel.com
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомяваПолзвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените отПолзвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

VI.    ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчикана ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Неустойката при забавена поръчка е 0.1% на ден, но не повече от 10%.
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева", на имейл адреси: online@orhideamebel.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. Сумата ще бъде възстановена в 14 дневен срок по сметката дадена от потребителя.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, до адреса на склада на ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ – гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително и разопаковани продукти, сглобени продукти и продукти, които са ползвани.
– за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Сумата се възстановява по банков път по сметката на клиента.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикътуведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка наДоставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII.    ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който се показва, когато се попълнят данните за поръчка и доставка и там се вижда сумата.
Клиентът не заплаща транспорт, когато това е упоменато в описанието на дадения продукт под формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи.
Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж или в брой. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера или наш служител документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин, но не по-малък от 30% от цената. ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.
Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.
Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

Възможно е в резултат на неизправност или грешка, цената показана на САЙТА, да не отговаря на действителната цена. В този случаи ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА относно действителната цена при потвърждаване на поръчката.
Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като търговецът не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Търговецът има правото да променя цените на стоките, когато намери за добре, без да е задължен предварително да уведомява Потребителите.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи обезщетение, но в този случай дължи възстановяване на сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VIII.    ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямоПолзвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www., заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X.    ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI.    ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.orhideamebel.com


XII.    ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Име: Татяна Петкова Пъшева
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20
Телефон: 0899929750
E-mail: tanya.orhideamebel@gmail.com

ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
- Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
- Изпълнение на задълженията на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" по договор с Вас;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева";
- Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева";
- За целите на легитимните интереси на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:
- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
- кандидастване за кредит. Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит.  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредит. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели;
- разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева"?

Чл. 3. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" извършва следните операции с личните данни за следните цели:

- създаване на профил в електронния магазин за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
- обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
- обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до крайния клиент;
- обработка на заявки за кредит - целта е да бъде подадена необходимата информация на кредитната институция.
(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:
- Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за целите на изпълнение на договора и продажба и доставка  на стока;
- информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане– за целите на продажбата и изпълнение на договора;
- други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора – за целите на продажбата.
(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" от следните източници:
- поръчка направена в уеб сайт на фирмата;
- телефонен разговор след направена поръчка или запитване;
- получаване на е-mail със запитване.

Срок на съхранение на личните ви данни
Чл. 4. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 30 дни. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси фирмата.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Хипотези, при които  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предава личните ви данни на трети лица:

- Необходимост от транспортни услуги. ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за доставката на стоката. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева".
- Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева". Ако използвате тази услуга, Вие трябва да предоставите на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция, към която отправяте заявката. В тази хипотеза ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.
- Посоченият кръг от лица, на които ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.
(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не изпозлва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Право на достъп
Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева"  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на
исканията.
(5) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на коригиране или попълване
Чл. 7. Вие имате право да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" да:
- коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
- да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;
- ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете
с нас по e-mail.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на изтриване (“да бъда забравен”). Aко нямате регистриран профил може
да се свържете с нас по e-mail.

Право на преносимост

Чл. 9. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева", Вие можете, след като се легитимирате пред ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева":
- да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
- ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на преносимост. Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.

Право на възражение
Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева", които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 11. (1) Ако ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може да предостави данните на следните лица:
- куриерски фирми - те се явяват обработващи личните данните;
- кредитни институции - те се явяват администратор на личните данните;
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.